Seta ottaa tiukan Helsingin Sanomien Mielipide-osiossa tänään 14.5.2013 eheyttämistä ja uskomushoitoja kohtaan.

Setan puheenjohtaja Juha-Pekka Hippi ja varapuheenjohtaja Mikko Väisänen toteavat kirjoituksessa ns. eheytystoiminnan olevan henkistä väkivaltaa. Seta vaatii uskomushoitojen, mukaan lukien eheyttämisen kieltämistä lailla. 

Seta:

– On eet­ti­ses­ti kes­tä­mä­tön­tä, et­tä ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­nen toi­mii vas­toin par­haak­si kat­sot­tua hoi­to­käy­tän­töä an­taes­saan niin kut­sut­tu­ja us­ko­mus­hoi­to­ja omal­la va­paa-ajal­laan. Täl­löin am­mat­ti­lai­nen sai­si yk­si­tyis­hen­ki­lö­nä ta­hal­li­ses­ti vaa­ran­taa toi­sen ter­vey­den. Edus­kun­nan oi­keus­asia­mies on ot­ta­nut kan­taa asiaan 16. huh­ti­kuu­ta ja muis­tut­ta­nut so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö­tä, et­tä niin sa­no­tun puos­ka­ri­lain sää­tä­mi­ses­sä tu­li­si ede­tä.

Ehey­tys­toi­min­ta on ma­ni­pu­loin­tia ja hen­kis­tä vä­ki­val­taa. Se voi trau­ma­ti­soi­da ja joh­taa va­ka­viin mie­len­ter­vey­den on­gel­miin. Pa­him­mil­laan ko­ke­mus sii­tä, et­tei tu­le hy­väk­sy­tyk­si oma­na it­se­nään, voi li­sä­tä it­se­tu­hoi­suut­ta.

Näin toi­mi­neet am­mat­ti­te­ra­peu­tit, lää­kä­rit ja sai­raan­hoi­ta­jat syyl­lis­ty­vät hoi­to­vir­hee­seen. Asiaan tu­lee voi­da puut­tua myös, jos am­mat­ti­lai­nen tar­joaa va­paa-ajal­laan us­ko­mus­te­ra­piaa, jo­ka työ­ajal­la an­net­tu­na joh­tai­si hoi­to­vir­hee­seen. Am­mat­ti­lai­nen ei voi pe­la­ta kak­sin kor­tein.

Val­vi­ran ja so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön on taat­ta­va, et­tä ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­set toi­mi­vat kai­kis­sa olois­sa hoi­to­suo­si­tuk­sien mu­kai­ses­ti. Mi­nis­te­riön työ­ryh­mä on avaa­mas­sa vaih­to­eh­to­hoi­to­ja kos­ke­van la­ki­pa­ke­tin (2009) kä­sit­te­lyn. Vaih­to­eh­to­hoi­toi­hin liit­ty­vän lain­sää­dän­nön jat­ko­val­mis­te­lu on kir­jat­tu hal­li­tu­soh­jel­maan. Vaa­dim­me, et­tä la­ki­pa­ke­til­la kiel­le­tään vaa­ral­li­set us­ko­mus­hoi­dot.