HeSetan hallitus esittää yhdistyksen nimen muuttamista Helsinki Pride Yhteisö ry:ksi. Asia ratkaistaan tulevassa syyskokouksessa ensi viikon torstaina 30. marraskuuta.

HeSetan Facebook-sivulla olevassa kirjoituksessa kehotetaan: ”Tule mukaan viemään yhdistys seuraavalle tasolle!”.

”Pride” yhdistyksen nimessä kertoo työmme kohderyhmästä ja ”yhteisö tekee näkyväksi yhdistyksen työn perustan ja lähtökohdan yhteisön yhteentuojana ja tukijana, todetaan uudesta nimestä.

Perusteluina nimenmuutokselle kerrotaan halu kehittyä organisaationa ja vastata paremmin yhteisömme moninaisiin tarpeisiin. HeSeta nimenä on aiheuttanut ongelmia muun muassa varainhankinnassa, sillä se yhdistyy liian helposti Setaan. HeSetan hahmottaminen itsenäiseksi paikalliseksi toimijaksi ei siis ole ollut selvää.

HeSetan hallitus pyrkii tehostamaan sitä, että yhdistyksen rooli järjestökentällä ja erityisosaaminen sosiaali- ja nuorisoalan toimijana tunnistetaan. Selkeästi muista sateenkaarikentän toimijoista erottuva nimi, Helsinki Pride Yhteisö ry, tekee hallituksen mukaan yhdistyksen työn näkyvämmäksi asiakkaille ja sosiaali- ja nuorisoalan toimijoille sekä toimintaa tukeville jäsenille, lahjoittajille ja kumppaneille.

Nimiehdotuksen hallitus kokee olevan laajasti tunnistettu niin Suomessa kuin kansainvälisesti ja  tuovan yhdistyksen ympärivuotisen työn näkyvämmin osaksi Helsinki Pride -tapahtumaa. Samalla tapahtuma alkaisi selvemmin tukea yhdistyksen muuta toimintaa. Yhdistyksen tekemä työ tulee näkyvämmäksi ja tunnistettavammaksi.

Hesetan verkkosivuilla hallitus esittää laajemmat perustelut nimenmuutokselle.

Useimmissa kommenteissa koettiin uuden nimen tarkoittavan sitä, että yhdistys keskittyy jatkossa vain yhteen tapahtumaan Helsinki Prideen.

Kriitiikkiä tuli myös sillä perusteella, että Priden korostaminen rajaa aikuiset homomiehet ja fettarimiehet ulos yhdistyksestä.

Uutta nimeä pidetään lähes kaikissa kommenteissa huonona ja kapea-alaisena. Nimenmuutoksen tarkoitusta, erottautumista Setasta, ei sitäkään nähty hyvänä perusteena.

HeSetan hallituksen esittämissä perusteluissa todetaan, että HeSetan ja valtakunnallisen Seta ry:n tekemää työtä ja rooleja ei usein eroteta toisistaan. Nimet ovat hyvin samankaltaiset ja molemmat toimivat näkyvästi pääkaupunkiseudulla. Viestintäponnisteluista huolimatta päivittäisessä työssä, mediassa ja viranomaisyhteistyössä tulee perustelujen mukaan usein vastaan tilanteita, joissa muun muassa HeSetan sateenkarierityinen nuorisotyö pääkaupunkiseudulla, lhbtiq-turvapaikanhakijoiden ja pakolaistaustaisten Together-tukityö ja jopa Helsinki Pride -viikko on käsitetty valtakunnallisen Seta ry:n järjestämiksi.

”Meille on tullut työssämme esille tilanteita joissa rahoittaja ei ole nähnyt eroa, esimerkiksi nuorten turvapaikanhakijoiden tukemiseen tehty hakemuksemme on luultu Setan hakemukseksi taholla, joka jo ennestään tuki Setaa. On tärkeää, että yhdistysten roolit (Setan poliittinen vaikuttaminen ja kattojärjestönä toimiminen vrt. HeSetan sosiaali- ja nuorisotyön palvelut) on nykyistä selkeämpi, sillä myös yhteisiä rahoittajia työllemme on”, HeSetasta perustellaan Facebookissa.

Uusi nimi olisi vastaus myös yhdistyksen kasvun tuomiin muutostarpeisiin. Sen nähdään helpottava yhteistyötä ja sen syventämistä viranomaisten, muiden järjestöjen ja yritysten kanssa. Uuden nimen toivotaan myös vahvistavan vapaaehtoisten sitoutumista koko yhdistykseen ja sen monipuoliseen toimintaan pelkän Helsinki Pride -tapahtuman sijaan, vapaaehtoisorganisaatio vahvistuu ja muuttuu vetovoimaisemmaksi. Uuden, selkeästi erottuvan nimen ansiosta HeSetan työ olisi jatkossa entistä vaikuttavampaa.

Facebook-kirjoituksen kommenttien vastauksissa HeSetasta todetaan, että nimen vakiinnuttaminen ja mielikuvien luominen tulee varmasti vaatimaan aikaa ja työtä.

”Jotta toimija tunnistetaan ja asiakkaat lötävät palveluihimme ja järjestämämme toiminnan tukijat ja rahoittajat ovat tietoisia sitä, mitä kautta rahoitus menee oikeaan osoitteeseen. Tästä syystä tulee juuri mielikuvaa siitä, että Seta on yhtä kuin sen itsenäiset jäsenjärjestöt päivittää. Teemme työtä monien jaettujen arvojen pohjalta samoja tavoitteita kohti, mutta itsenäisinä organisaatioina vastaamme jokainen omasta työstämme, palveluistamme ja rahoituksistamme.”

Uuden nimen valinta ei ole helppo juttu ja herättää varmasti paljon keskustelua kokouksessa. Nimivaihtoehtoja rajaa sekin, että Sateenkaariyhteisöt ry on jo olemassa.

Tullakseen hyväksytyksi sääntömuutosesityksen on saatava vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä. Äänioikeus on kaikilla yhdistyksen varsinaisilla vuoden 2017 jäsenmaksun maksaneilla jäsenillä. Syyskokous torstaina 30.11.2017.