Jyväskylän yliopistossa on aloitettu tässä kuussa kolmevuotinen tutkimushanke, joka selvittää urheilun ja liikunnan piirissä tapahtuvaan häirintään ja muuta syrjintää erityisesti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kokemana. Tutkimuksen kohteena ovat myös sukupuolittunut koululiikunta ja lasten ja nuorten urheiluvalmennus. Jyväskylän ylioposton liikuntatieteellisen tiedekunnan liikuntapedagogiikan yliopistonlehtori, urheilupsykologi Marja Kokkonen ryhmineen on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön kolmivuotisen rahoituksen PREACT-hankkeelle.

Syrjintä voi tapahtua sanallisesti, sanattomasti ja se voi olla myös tai pelkästään fyysistä. Tyypillistä syrjintää on homottelu, jota esiintyy tutkimusten mukaan etenkin miesurheilijoiden keskuudessa. Sen on osoitettu liittyvän miehiseen keskutelukulttuuriin ja sillä yritetään saada vastassa oleva joukkue häviämään.

Yhtenä kimmokkeena hankkeelle on tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevaan lainsäädäntöön 2014-2015 tehdyt muutokset, joiden myötä lainsäädäntö kiristyi. Syrjintäkielto laajeni koskemaan myös sukupuoli-identiteettiä ja sen ilmaisua, eriarvoisuutta on pyrittävä vähentämään ja tasa-arvon ja yhdenvertaisuutta edistettävä, opetuksen on oltava sukupuolitietoista ja seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjintä on kielletty.

– Kiinnostavaa on selvittää nyt, onko jokin muuttunut lakien tultua voimaan. Haluamme kysyä kokemuksia häirinnästä ja syrjinnästä myös muilta kuin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöiltä, kertoo Kokkonen Kalevalle.

Syrjinnän ja häirinnän vaikutukset ovat vakavia. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöillä on valtaväestöä useammin mielenterveyden ongelmia. Vaikutuksena voi olla myös se, että nuori alkaa välttää liikuntatunteja tai lopettaa urheiluharrastuksensa.

Poikien ja miesten kokemasta häirinnästä tai esimerkiksi joukkuekavereiden häirinnästä tai muusta syrjivästä käyttäytymisestä ei ole tutkimustietoa tarjolla. Sukupuoleen perustuvan ja seksuaalisen häirinnän tutkimus on kohdistunut pääasiassa naisiin ja tyttöihin ja heidän valmentajiinsa.

– Jo pelkästään pääsiäispyhien seksuaalista häirintää koskevien kotimaisten urheilu-uutisten perusteella näyttää tarpeelliselta tutkia sanallista, sanatonta ja fyysistä häirintää suunnitellusti ja mahdollisimman kattavasti myös Suomessa sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta, Kokkonen painottaa Jyväskylän yliopiston tiedotteessa.

Hankeen aineistoa aletaan kerätä heinä-elokuun vaihteessa lajiliitoille ja urheiluseuroille lähetettävällä sähköisellä kyselyllä. Mahdollisimman monen ammattiurheilijan, liikuntaa kilpaa tai harrastemielessä harrastavan, valmentavan ja johtavan toivotaan vastaavan nimettömästi sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautuneisuuteen, ikään tai lajiin katsomatta.

Kyselyiden lisäksi tutkijat toivovat pääsevänsä haastattelemaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvia urheilijoita, liikunnan harrastajia, valmentajia ja liikunnanopettajia.