Eduskunnan käsittelyssä parhaillaan olevassa Aito avioliitto kansalaisaloitteessa ehdotetaan säädettäväksi laki, jolla kumotaan avioliittolain muuttamisesta annettu, 1.3.2017 voimaan tuleva laki. Tarkoituksena on, että yhä voimassa olevan vanhan avioliittolain säännökset jäävät voimaan, ja avioliitto voitaisiin vastaisuudessakin solmia vain miehen ja naisen välille. Lain ehdotetaan tulevan voimaan ennen 1.3.2017, jolloin sukupuolineutraali avioliittolaki astuu voimaan.

Lainsäädännössä on perustuslakivaliokunnan mielestä yleisesti syytä pyrkiä johdonmukaisuuteen ja vakauteen. Tämä korostuu nyt käsillä olevan kansalaisaloitteen luonteen vuoksi. Avioliitto on varsin keskeinen oikeudellinen instituutio jonka perusteita eduskunta on omalla päätöksellään vastikään muuttanut.

Perustuslakivaliokunnan mielestä Aito avioliitto – kansalaisaloite ei sovi hyvin yhteen sen yleisen tarkoituksen kanssa, että kansalaisaloitteella tuodaan uusia aiheita poliittiseen keskusteluun. Eduskunnan valiokunnat voivat itsenäisesti päättää siitä, ryhtyvätkö ne käsittelemään kansalaisaloitetta ja miten sitä käsitellään.

Perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Yhdenvertaisuussäännös kohdistuu myös lainsäätäjään. Lailla ei voida mielivaltaisesti asettaa kansalaisia tai kansalaisryhmiä toisia edullisempaan tai epäedullisempaan asemaan.

Perustuslakivaliokunta on vuonna 2001 rekisteröityjä parisuhteita koskevasta lakiehdotuksesta antamassaan lausunnossa todennut, että avioliiton asettaminen naisen ja miehen parisuhteena erityisasemaan lainsäädännössä on perusteltua. Valiokunta kuitenkin muistutti, että lakien tulkinta saattaa ajan kuluessa muuttua.

Perustuslakivaliokunta pitää arvionsa lähtökohtana sitä, että Aito avioliitto kansalaisaloitteessa kumottavaksi esitetty lainsäädäntö ei ole vielä voimassa. Siten kyse ei  ole sellaisista lainsäädäntöön perustuvista perustelluista odotuksista, joita pitäisi ehdottomasti suojata. Kumottavaksi esitettyä lainsäädäntöä edeltävää oikeustilaa ei ole valiokunnan käytännössä pidetty perustuslain vastaisena, vaikka kumottavaksi esitetty lainsäädäntö onkin sitä paremmin sopusoinnussa perustuslain 6 §:n kanssa. Myös, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 12 artiklassa turvattu oikeus avioliittoon ei sellaisenaan merkitse velvollisuutta mahdollistaa samaa sukupuolta olevien oikeutta solmia avioliittoa, vaan se kuuluu kunkin sopimusvaltion harkintamarginaaliin.

Perustuslakivaliokunta korostaa, että eduskunta on hyväksyessään kansalaisaloitteen pohjalta 1.3.2017 voimaantulevat avioliittolain muutokset ja myöhemmin siihen liittyvät muut lait tehnyt ratkaisun edistää yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa perustuslain 22 §:n mukaisesti. Lakiehdotus ei siis ole ongelmaton perustuslain kannalta. Perustuslaista ei kuitenkaan aiheudu sellaisia ehdottomia vaatimuksia, jotka estäisivät Aito avioliitto -kansalaisaloitteen mukaisen lain säätämisen tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Lakivaliokunnan on kuitenkin varmistettava, että lakiehdotus ei johtaisi taannehtiviin heikennyksiin oikeuteen solmia avioliitto, rekisteröidä parisuhde tai näiden oikeuksien käyttämisen oikeusvaikutuksiin. Tämä on edellytys sille, että laki voidaan säätää tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.